Voorwaarden

De koper is Goudbrief B.V., KvK-nummer 77209788 (hierna te noemen GOUDBRIEF), onder andere actief onder het handelsmerk GOUDBRIEF ® en op de website www.goudbrief.nl. Koper hanteert deze algemene voorwaarden richting verkoper.

Onder Voorwerp en Voorwerpen worden verstaan het gouden voorwerp dat of de gouden voorwerpen die de Klant naar GOUDBRIEF stuurt met gebruikmaking van de Goudbrief.

Onder Goudcontract wordt verstaan het contractformulier dat de Klant in de Goudbrief ontvangt.

Onder GOUDBRIEF wordt verstaan Goudbrief B.V. (zie voorts artikel 1).

Onder Goudbrief wordt verstaan de zending die de Klant bestelt bij GOUDBRIEF per telefoon, per sms of via de website, en die het Goudcontract en de Goudenvelop bevat.

Onder Goudenvelop wordt verstaan de zending die de Klant terugstuurt aan GOUDBRIEF, inclusief de veiligheidsenvelop die de Klant in de Goudbrief ontvangen heeft en gebruikt om Voorwerpen aan GOUDBRIEF te sturen.

Onder Website wordt verstaan www.goudbrief.nl.

De Klant verwijst naar de juridische entiteit (handelaar) of de natuurlijke persoon (consument) die middels het Goudcontract een overeenkomst aangaat met en Voorwerpen verkoopt aan GOUDBRIEF.

Onder Voorwaarden worden verstaan deze algemene voorwaarden.

3.1 Een overeenkomst tussen GOUDBRIEF en de Klant komt tot stand doordat de klant het Goudcontract zelf invult en ondertekent. Door het aangaan van het Goudcontract geeft de Klant GOUDBRIEF en, in sommige gevallen, binnen het concern van GOUDBRIEF opdracht het Voorwerp of de Voorwerpen te taxeren (zie artikel 7). GOUDBRIEF geeft de Klant pas een prijsopgave nadat de taxatie geheel is afgerond.

3.2 GOUDBRIEF betaalt de prijs die GOUDBRIEF de Klant geboden heeft nadat GOUDBRIEF de taxatie heeft uitgevoerd, waarmee eigendom van het Voorwerp wordt overgedragen aan GOUDBRIEF. De prijsvoorwaarden zijn vermeld onder artikel 6 en de voorwaarden betreffende taxatie en betaling zijn vermeld onder artikel 7.

3.3 GOUDBRIEF behoudt zich het recht voor de koop van het Voorwerp te weigeren als de zending beschadigd, geopend, bewerkt of niet correct verzegeld is door of namens Klant. Ook heeft GOUDBRIEF het recht om de koop van Voorwerpen te weigeren als het aantal of de vorm van de Voorwerpen niet (geheel) overeenkomt met wat de Klant in het Goudcontract aangegeven heeft. In aanvulling op de bovenstaande situaties behoudt GOUDBRIEF zich altijd het recht voor de koop van het Voorwerp te weigeren zonder opgaaf van reden.

4.1 De Klant moet minimaal 18 jaar oud zijn om een Goudcontract met GOUDBRIEF aan te mogen gaan. De klant garandeert ook de juridische en rechtmatige eigenaar van het Voorwerp te zijn en het recht te hebben het voorwerp vrij te verkopen.

4.2 De Klant moet een Nederlands burgerservicenummer (BSN) hebben en ingeschreven staan in het bevolkingsregister op een vast adres in Nederland. De Klant dient ook te beschikken over een Nederlandse bankrekening op eigen naam.

4.3 GOUDBRIEF behoudt zich het recht voor om bewijs te vragen teneinde te controleren dat aan bovenstaande vereisten is voldaan.

5.1 GOUDBRIEF aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor zendingen die aan GOUDBRIEF gestuurd zijn met gebruikmaking van de Goudenvelop. De aanvaarding van aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag waarvoor de zending verzekerd is en (op dit moment) maximaal €1000 (zegge: éenduizend euro) per Goudenvelop bedraagt. Aanvaarding van aansprakelijkheid geldt alleen voor het pure goud in het Voorwerp. De Klant dient een beschadigde of vermiste zending altijd zo snel mogelijk te melden bij de klantenservice van PostNL en bij GOUDBRIEF, en ook de originele kwitantie, verkregen bij verzending op het postkantoor, te tonen om recht te hebben op vergoeding.

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, moeten het originele verzendbewijs van de post en de kwitantie naar GOUDBRIEF worden opgestuurd.

Als de kwitantie ontbreekt, maakt GOUDBRIEF gebruik van de foto’s die we per e-mail van de voorwerpen hebben ontvangen vóór het versturen van de envelop. Ter voorkoming van fraude: om te kunnen claimen bij de verzekering moeten wij de foto’s hebben ontvangen voordat de Goudbrief is verstuurd / is afgegeven bij een postkantoor. De taxatie wordt vervolgens uitgevoerd aan de hand van een schatting van het gewicht van de voorwerpen op de foto’s. Daarnaast wordt er overlegd met de klant om de meest nauwkeurige compensatie voor het goud te kunnen bieden. Als de foto’s die naar ons zijn verstuurd niet overeenkomen met de inhoud van de Goudbrief die wij hebben ontvangen, zal Goudbrief juridische stappen ondernemen en aangifte doen van fraude bij de politie.

5.2 GOUDBRIEF is aansprakelijk krachtens artikel 5.1 hierboven uitsluitend indien de klant het Voorwerp heeft behandeld in overeenstemming met het gestelde in het Goudcontract, de bij het Goudcontract gevoegde folder en op de Website. Voorwerpen die op een andere manier dan hierboven beschreven aan GOUDBRIEF gestuurd zijn worden niet vergoed en een dergelijke verzending is geheel voor eigen risico van de Klant.

6.1 Prijzen en kosten zijn in overeenstemming met de geldende prijslijst die wordt weergegeven op de Website of specifiek aan de Klant is doorgegeven via e-mail, telefoon of sms nadat GOUDBRIEF het Voorwerp getaxeerd heeft. De vermelde prijzen voor GOUDBRIEFs inkoop van goud betreffen de prijs voor de hoeveelheid puur goud, dat wil zeggen exclusief de eventuele waarde van het ontwerp, de fabrikant/het merk, stenen, metaal etc. De aangegeven prijs voor het goudgehalte van 24 karaat is alleen geldig voor zogeheten beleggingsgoud in de vorm van goudstaven. Voor de verkoop van hoeveelheden beleggingsgoud groter dan 25 gram wordt de Klant verzocht contact op te nemen met onze klantenservice.

6.2 De prijs die betaald wordt aan de Klant is gebaseerd op de betreffende hoeveelheid goud, de zuiverheidsgraad en het tijdstip waarop het goud in ontvangst is genomen.

6.3 GOUDBRIEF biedt de Klant een prijsgarantie overeenkomstig hetgeen hierna is vermeld. De prijsgarantie is geldig in het geval dat de Klant schriftelijk en binnen vijf dagen na de dag waarop GOUDBRIEF de Klant voor het Voorwerp betaald heeft kan aantonen dat een andere online goudhandelaar de Klant een hogere reguliere prijs per gram heeft geboden. Eventuele actieprijzen tellen niet mee. Met online goudhandelaar wordt een goudhandelaar bedoeld die uitsluitend op internet werkzaam is. GOUDBRIEFs prijsgarantie omvat daarmee geen plaatselijke goudhandelaren.

6.4 De Prijsgarantie geldt voor de hoeveelheid puur goud. De prijsgarantie wordt berekend op basis van de netto goudprijs en de eventuele kosten, inhoudingen of tarieven ten laste van de Klant, zoals taxatiekosten die van toepassing kunnen zijn.

6.5 GOUDBRIEF behoudt zich het recht voor om het Voorwerp terug te sturen aan de Klant in plaats van het aanbieden van vergoeding van het verschil in de goudwaarde van het Voorwerp. Het Voorwerp wordt in dat geval geretourneerd overeenkomstig artikel 8.5 hieronder zonder kosten voor de Klant.

7.1 Als GOUDBRIEF het Voorwerp in haar bezit heeft gekregen voert GOUDBRIEF een taxatie van het Voorwerp uit (zie verder artikel 10 hieronder). Wanneer GOUDBRIEF de waarde van het Voorwerp heeft vastgesteld wordt de prijs berekend die GOUDBRIEF bereid is voor het Voorwerp te betalen en ontvangt de Klant hierover bericht van GOUDBRIEF.

7.2 GOUDBRIEF betaalt voor de Voorwerpen op dezelfde dag of uiterlijk de eerstvolgende bankdag na de dag waarop GOUDBRIEF de Goudenvelop in ontvangst genomen heeft, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen. Onder betaling wordt verstaan dat GOUDBRIEF het geld heeft overgemaakt naar de bankrekening van de Klant overeenkomstig artikel 7.3.

7.3 Betaling op uw bankrekening door GOUDBRIEF kan plaatsvinden wanneer u als Klant uw rekeningnummer hebt doorgegeven. Dit kunt u doen door in te loggen op ”Mijn pagina” en daar het rekeningnummer waarop de betaling overgemaakt te registreren, of door contact op te nemen met onze klantenservice. Uw rekeningnummer moet bij GOUDBRIEF bekend zijn uiterlijk op het moment dat GOUDBRIEF de Voorwerpen in ontvangst neemt. Het is uw verantwoordelijkheid als Klant om het juiste rekeningnummer door te geven. GOUDBRIEF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist doorgegeven rekeningnummers.

7.4 Indien de Klant de prijs die GOUDBRIEF biedt niet accepteert, kan de Klant de verkoop schriftelijk uiterlijk 5 dagen vanaf de dag waarop GOUDBRIEF het bod gedaan heeft annuleren. De bewijslast dat de verkoop is stopgezet binnen de gestelde tijd ligt bij de Klant. Zie verder artikel 8.3 hieronder.

8.1 Indien het Voorwerp niet van goud is en in situaties beschreven onder artikel 8.2 en 8.3 hieronder, stuurt GOUDBRIEF Voorwerpen retour, na per e-mail of telefoon contact met de Klant te hebben gehad.

8.2 Als GOUDBRIEF om welke reden dan ook besluit de koop niet te voltooien wordt de koop stopgezet en stuurt GOUDBRIEF het Voorwerp retour overeenkomstig artikel 8.5 hieronder zonder verdere kosten voor de Klant.

8.3 Als de Klant de verkoop stopzet overeenkomstig artikel 7.4 hierboven stuurt GOUDBRIEF het Voorwerp retour nadat de Klant de vergoeding die GOUDBRIEF voor het Voorwerp heeft betaald heeft teruggestort.

8.4 De kosten van retournering bedragen €19,00 per zending. Indien GOUDBRIEF een Voorwerp koopt dat in dezelfde Goudenvelop zat als het te retourneren Voorwerp (of een deel daarvan), en de waarde van het door GOUDBRIEF gekochte Voorwerp de kosten van retournering overschrijdt, brengt GOUDBRIEF echter slechts €9,00 in mindering op het bedrag dat door GOUDBRIEF aan de Klant betaald dient te worden voor het door GOUDBRIEF gekochte voorwerp. Indien uw zending niet-edelmetalen bevat, dan zijn de retourkosten EUR 9,-, omdat er bij dit sort zendingen geen verzekering vereist is.De kosten voor retourzending dienen binnen 5 dagen op onze bankrekening bijgeschreven te zijn.

8.5 GOUDBRIEF is niet aansprakelijk voor zendingen die op verzoek van de Klant retour gestuurd worden en als het Voorwerp beschadigd of vermist raakt is GOUDBRIEF niet verplicht tot vergoeding van dergelijke schade of verlies. Retouren worden per traceerbare post aan de Klant verzonden.

8.6 Niet afgehaalde zendingen worden geheel het eigendom van GOUDBRIEF een maand nadat het Voorwerp opnieuw in het bezit van GOUDBRIEF is gekomen, tenzij de Klant daarvoor de zending claimt. In dat geval zal GOUDBRIEF het Voorwerp terugsturen aan de Klant tegen een vergoeding van €19,00. Indien de Klant de zending niet binnen de gestelde termijn claimt, betaalt GOUDBRIEF het bedrag dat GOUDBRIEF aanvankelijk voor het Voorwerp betaald had terug, verminderd met de vergoeding van €19,00.

8.7 De Klant heeft uitsluitend het recht om Voorwerpen retour te krijgen zoals vermeld onder artikel 8 indien de Klant het Voorwerp samen met het Goudcontract in de Goudenvelop aan GOUDBRIEF heeft gestuurd.

GOUDBRIEF stelt de identiteit van de Klant vast door bij de Klant informatie in te winnen in de vorm van een kopie van het identiteitsbewijs, en vergelijkt die gegevens met de gegevens die de Klant zelf heeft ingevuld in het Goudcontract of op “Mijn pagina”. De informatie die GOUDBRIEF verkrijgt van anderen dan de Klant wordt uitsluitend gebruikt om de identiteit van de Klant vast te stellen. Ten aanzien van de gegevens die door de Klant worden verstrekt gelden de voorwaarden vermeld onder artikel 12 hieronder.

GOUDBRIEF heeft het recht de echtheid etcetera van de Voorwerpen te controleren met het doel het Voorwerp te taxeren. Bij de uitvoering van dergelijke controles kunnen chemische en technische proeven uitgevoerd worden. GOUDBRIEF kan Voorwerpen demonteren als vermoed wordt dat delen van het Voorwerp van een ander materiaal dan goud zijn. GOUDBRIEF is nooit aansprakelijk voor eventuele gevolgen van controles.

De Klant is verplicht om GOUDBRIEF onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen met betrekking tot de naam, het adres en het telefoonnummer van de Klant. Deze kennisgeving aan GOUDBRIEF dient schriftelijk te geschieden op het volgende adres: GOUDBRIEF B.V. Antwoordnummer 15048 1117 ZZ Schiphol-Oost.

12.1 GOUDBRIEF is gerechtigd voor trainingsdoeleinden de communicatie met de Klant op te nemen of op een andere manier vast te leggen.

12.2 De persoonsgegevens die de Klant verstrekt, zullen vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden behandeld. De Klant heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens zoals geregistreerd bij GOUDBRIEF kosteloos eenmaal per jaar op te vragen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet meer actueel zijn, is de Klant gerechtigd te verzoeken dat de gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden.

12.3 De persoonsgegevens van de Klant worden gebruikt voor de volgende doeleinden: identificatie, het opstellen en de administratie van het contract, facturering, boekhouding en eventueel incassobeheer, alsmede voor klantanalyses. Adresgegevens en/of e-mailadressen of andere gegevens over u als Klant kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden tussen de Klant en GOUDBRIEF. GOUDBRIEF kan, als onderdeel van de verwerking van de gegevens (voor de zojuist vermelde doeleinden), de persoonsgegevens van de klant verstrekken aan partners (derden). Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan een derde partij in eventuele juridische zaken.

12.4 Door een Goudbrief te bestellen accepteert de Klant de voorwaarden en geeft hij/zij GOUDBRIEF toestemming zijn/haar persoonsgegevens te behandelen in overeenkomst met hetgeen vermeld is onder punt 12. Indien de klant niet wenst dat persoonsgegevens gebruikt worden voor direct-marketingactiviteiten van GOUDBRIEF dient de Klant dit schriftelijk mede te delen aan GOUDBRIEF.

12.5 Goudbrief B.V. KvK-nummer 77209788, Antwoordnummer 15048 1117 ZZ Schiphol-Oost, telefoonnummer 085 208 0352, e-mail [email protected], is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig punt 12.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u hier

13.1 De website maakt gebruik van zogeheten cookies. Doordat uw browser is ingesteld en geconfigureerd om cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik van cookies zoals hieronder beschreven.

13.2 GOUDBRIEF maakt gebruik van sessiecookies met als doel de gebruikerservaring te kunnen verbeteren door te kunnen zien op welke pagina’s u langer verblijft en welke pagina’s u interessant vindt. De cookiebestanden worden ook gebruikt om eventuele actiecodes/-prijzen te hanteren en voor algemene webstatistieken. Als u een nieuw venster opent, wordt een nieuwe sessiecookie aangemaakt. Wij gebruiken ook cookies die worden opgeslagen nadat de sessie is beëindigd. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden of u ons bijvoorbeeld al eerder bezocht hebt, van welke actie u gebruik hebt gemaakt en wanneer u ons voor het laatst hebt bezocht. Er worden geen persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen of burgerservicenummers opgeslagen in cookies.

13.3 Informatie van cookies wordt gebruikt op de website om onze diensten te verbeteren en marketingcampagnes en promoties te richten op u als Klant. GOUDBRIEF verstrekt geen informatie verkregen door middel van cookies aan derden, maar kan deze informatie aan ondernemingen binnen het concern verstrekken.

13.4 Als u geen cookies wilt toestaan, kunt u de browser zo instellen dat cookies automatisch geweigerd worden of dat u automatisch op de hoogte wordt gebracht als een website gebruik maakt van cookies. U kunt er ook voor kiezen om cookies toe te staan ​​van bepaalde sites die u bezoekt, maar nog steeds cookies van andere pagina’s weigeren. Via uw browser kunt u ook eerder opgeslagen cookies verwijderen. Zie de hulppagina van uw browser voor meer informatie.

14.1 Mededelingen die GOUDBRIEF per brief aan de Klant doet, worden geacht de Klant uiterlijk zeven dagen na verzending bereikt te hebben indien de brief gestuurd is naar het officiële woonadres van de Klant of naar het door de Klant schriftelijk laatst opgegeven adres. Mededelingen die GOUDBRIEF per sms of e-mail stuurt worden geacht de Klant dezelfde dag bereikt te hebben indien de sms/e-mail verstuurd is naar het door de Klant aan GOUDBRIEF opgegeven mobiele telefoonnummer/ e-mailadres. De Klant is verplicht zijn/haar contactgegevens bij te werken in overeenkomst met hetgeen vermeld is onder artikel 11 hierboven.

14.2 Door een Goudcontract te bestellen geeft de Klant toestemming aan GOUDBRIEF en ondernemingen binnen het concern om e-mail, fax, en andere dergelijke geautomatiseerde oproepsystemen of soortgelijke geautomatiseerde systemen te gebruiken voor individuele communicatie en marketing van goederen en diensten die door een van deze ondernemingen aangeboden worden.

GOUDBRIEF doet aangifte bij de politie van misbruik, heling en fraude, alsmede pogingen daartoe. GOUDBRIEF kan informatie opslaan in een daartoe bestemd register indien misbruik of andere ongepaste activiteiten hebben plaatsgevonden of om dergelijke voorvallen te voorkomen. Voorts heeft GOUDBRIEF het recht om de benodigde informatie over voltooide transacties aan de politie te verstrekken, alsmede de politie toegang tot GOUDBRIEFs computersystemen te verlenen.

GOUDBRIEF heeft het recht om middels telefonische controle de identiteit van de Klant en/of de prijs die GOUDBRIEF voor Voorwerpen geboden heeft te verifiëren, alsmede te controleren of de ingevoerde gegevens correct zijn. Telefonische controle vindt alleen plaats op het telefoonnummer dat de Klant heeft opgegeven en/of het telefoonnummer dat de Klant toebehoort volgens het telefoonboek of een soortgelijke database.

17.1 Behalve hetgeen uitdrukkelijk vermeld staat in deze Voorwaarden aanvaardt GOUDBRIEF geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en onvolledigheden in de informatie die is gepubliceerd op de website. GOUDBRIEF is eveneens niet aansprakelijk voor schade of ongemak voor de Klant en als gevolg van IT-storingen of andere storingen in de communicatieverbinding of computersystemen.

17.2 GOUDBRIEF’s aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan Voorwerpen beperkt zich tot wat uitdrukkelijk is vermeld in deze Voorwaarden. GOUDBRIEF aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van Nederlandse of buitenlandse wetgeving, oorlog, staking, blokkade, natuurrampen, of andere soortgelijke omstandigheden. Het voorbehoud ten aanzien van staking, blokkade, boycot en uitsluiting is ook van toepassing als GOUDBRIEF voorwerp of ondernemer is van dergelijke industriële acties.

17.3 De beperkingen van de aansprakelijkheid hebben geen invloed op de rechten van de consument onder dwingend recht.

Geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of het Goudcontract zullen, tenzij overeenstemming kan worden bereikt, ter beslissing worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank. In eerste instantie zal de zaak voorgelegd worden aan de rechtbank in Breda mot ’s Gravenhage, tenzij anders bepaald door dwingend recht.